Dr. Baburam Bhattarai teaching M.Phil. students at Janaprasan campus Jamal, kathmandu !

Dr. Baburam Bhattarai teaching M.Phil. students at Janaprasan campus Jamal, kathmandu !
All images taken from: Dr. Baburam Bhattarai (FB)